DrMagSluch

Úvod – DrMagSluch

Rehabilitační program se zaměřuje na rozvoj sluchového vnímání na bazální akustické úrovni bez verbálně akustických vazeb. Cíleně stimuluje modality rozlišení intenzity zvuku, směrovosti slyšení a selektivního slyšení, tedy rozlišování „figury“ na pozadí slyšeného. Posloupnost cvičení je dána od základního nácviku sluchové detekce ke složitějším modalitám sluchového vnímání.  Dodržení posloupnosti však nemusí být nutně podmínkou a při rehabilitaci je možné volit dle individuálního stavu. Celková délka cvičení by neměla přesáhnout 10 – 15min.  Při cvičení lze volit zvuky, které akusticky odpovídají  frikativním a explozivním souhláskám i vokálům. Program je určen pro rehabilitační přístupy u vývojových poruch řeči a učení, sluchových poruch a rehabilitaci sluchu po kochleární implantaci. Jednotlivé funkce a rehabilitační úseky nemají zpětnou hodnotící kontrolu, ta je záměrně ponechána na interakci reahabilitovaný – terapeut. Práce s programem probíhá vždy pod dozorem terapeuta, nebo rodiče. Program je vhodný zejména pro dětský věk.

CHARAKTERISTIKA ZÁKLADNÍCH MODALIT POUŽITÍ

ZÁCVIKOVÁ VERZE Základní specifikace:  Změna  obrázku stromu (velikost, barva) prováděná pohybem myši mění zvuk (intenzitu, stranovost, nebo kombinaci obou modalit). Rehabilitovaný je aktivním tvůrcem výsledného zvuku . Tahem myší se zvětší nebo zmenší strom, zvětšení zesílí zvuk, zmenšení zeslabí zvuk. Tahem myši do strany zůstane barevná jen polovina stromu, zvuk přichází z reproduktoru na stejné straně. Druhá polovina stromu zešedne.

Cíl: Zácvik pro budoucí rehabilitační verzi. V případě těžšího postižení, nebo nízkého věku, lze tento mód užít i rehabilitačně s rehabilitačním cílem nácviku bazální pozornosti a spolupráce, vizuokoordinace, integrace sluch, zrak, pohyb HK.

REHABILITAČNÍ VERZE

 

 

 

Základní specifikace: Zvuky jsou, dle zvolené modality cvičení a dle zvoleného druhu zvuku, generovány nahodile počítačem. Rehabilitovaný mění vzhled obrázku dle slyšeného zvuku. Každý zvuk je vždy 1x opakován, další následuje po 6 vteřinách.

Varianty a popis cvičení:

I. INTENZITA (zesílení/zeslabení): Zvolený druh zvuku je spouštěn v různých nahodilých intenzitách, vždy dva stejné zvuky za sebou. Na začátku každého nového cvičení je střední intenzita a střední velikost stromu. Pacient dle slyšené hlasitosti strom zvětšuje, nebo zmenšuje (nebo z pohledu perspektivy přibližuje – oddaluje).

II. STRANOVOST SLYŠENÍ: Průběh viz. předchozí bod, jen se nemění intenzita, která zůstává v komfortní hlasitosti, ale mění se strana, ze které je zvuk slyšen. Pacient následně přesune myš na tu polovinu stromu, která odpovídá straně slyšeného zvuku – daná polovina stromu následně změní barvu.

III. KOMBINACE bod. I., II., intenzita  + stranovost slyšení. Různě hlasité zvuky  jsou spouštěny z různých stran.

RHb. cíl:  Stimulace základní úrovně sluchového vnímání. V případě stranovosti

současně práce s uvědomováním si prostoru, kdy dítě se stává centrálním bodem prostoru a sluchová kontrola podněcuje uchopení /vnímání prostoru. Integrace sluch, zrak, pohyb HK.

IV. Kolísání Intenzity: Zvuk se mění (zesílení, zeslabení) v průběhu svého trvání. Referenčním bodem změny se zde stává začátek zvuku, nikoliv zvuk předchozí.

RHb. cíl: zcitlivění sluchového vnímání na průběh relativně krátkého zvuku. Toto vnímání je podstatné pro sluchové rozlišování hlásek. Tato variace cvičení je tedy nepřímou stimulací fonematického sluchu.

 

Stáhnout trailer